ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర – AP History Bits in Telugu (MCQ)

AP History Quiz in Telugu

Practice Andhra Pradesh History Bits in Telugu

ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర Quiz – AP History Bits in Telugu (Multiple Choice Questions)

 5%

Page 1 of 20

1. తొలి తెలుగు శాసనాన్ని ఎవరి కాలంలో వేశారు?

2. కళింగదేశం పై అశోకుడి విజయాన్ని ఏ శాసనంలో పేర్కొన్నారు ?

3. జైన తీర్థంకరుల జీవిత చరిత్రను తెలిపే గ్రంథం ?

4. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ‘బేతంచర్ల’ దేనికి ప్రసిద్ధి ?

5. ‘సంగీతంలో తుంబురుడు అంతడివాడు’ అని కీర్తిగాంచింది ఎవరు ?


 

Video: Andhra Pradesh History Quiz in Telugu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here