దేశాల రాజధానులు మరియు పార్లమెంటు పేర్లు GK Quiz

Countries Capitals & Parliament Names Bits in Telugu

Countries Capitals & Parliament Names GK Bits in Telugu

దేశాల రాజధానులు మరియు పార్లమెంటు పేర్లు GK QUIZ (Practice Multiple Choice Questions)

 13%

Page 1 of 8

1. ఫిజి’ దేశపు రాజధాని?

2. పాపువా న్యూగినియా రాజధాని?

3. ఆస్ట్రేలియా రాజధాని?

4. బ్రెజిల్ రాజధాని?

5. ‘లిమా’ నగరం ఈ దేశపు రాజధాని?


 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here