అంతర్జాతీయ పొత్తులు | International Alliances GK Bits in Telugu

International Alliances Bits in Telugu

అంతర్జాతీయ పొత్తులు Bits

International Alliances GK Bits in Telugu. Top 40 Multiple Choice Questions and Answers.

 13%

Page 1 of 8

1. ఆఫ్రికన్ యూనియన్ (AU) స్థాపనకు తీవ్రకృషి చేసినది?

2. యూరోపియన్ యూనియన్ లో సభ్యత్వం కలిగి ఉండి యూరోను అంగీకరించని దేశం?

3. సార్క్ విపత్తుల కార్యాలయం ఏచ్చట  గలదు?

4. సార్క్ 2010 - 20 దశాబ్దాన్ని ఇలా ప్రకటించినది?

5. సార్క్ మానవ వనరుల అభివృద్ధి కేంద్రం ఏచ్చట గలదు?


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here