భౌతిక శాస్త్రం | Physics Bits in Telugu (MCQ Quiz)

Physics-Bits-in-Telugu

Physics Bits in Telugu (MCQ Quiz)

భౌతిక శాస్త్రం | Physics Bits in Telugu (MCQ Quiz)

 5%

Page 1 of 20

1. కాంతి కణ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినవారు?

2. మాక్స్ ప్లాంక్ క్వాంటం సిద్ధాంతం ప్రకారం కాంతి ఏ రూపంలో ప్రయాణిస్తుంది?

3. కింది వాటిలో సూర్యుడికి సంబంధించి సరైంది?

4. కింది వాటిలో కాంతివేగం దేని వేగానికి సమానం?

5. కాంతి ఏ ధర్మం వల్ల జలాశయాల లోతు తక్కువగా ఉన్నట్లు   కనిపిస్తుంది?


 

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here